InSIS v agendě U3V

Na U3V VŠE v Praze je pro agendu výuky využíván Integrovaný studijní informační systém (InSIS) firmy IS4U. Na jiných školách v ČR a SR je znám jako Univerzitní informační systém (UIS).

Oblasti agendy U3V pokryté v InSIS:

 • katalog předmětů
  • Každý předmět má svůj kód (na VŠE nazývaný ident). Předměty U3V mají kódy začínající písmenem U.
  • Předměty jsou vytvářeny v katalogu předmětů systémovým integrátorem, který vkládá parametry (tzv. podrobnosti) předmětů, mj.
   • kód předmětu,
   • název česky a anglicky,
   • garanta,
   • prerektivizity (návaznosti na předchozí předměty)
   • formu výuky (počet hodin přednášek a cvičení týdně).
  • Garanti předmětů mohou editovat ve skladu předmětů sylabus předmětů, mj.
   • zaměření předmětu,
   • výsledky učení,
   • podrobný obsah v bodech osnovy, nejlépe 13 bodech – každý týden má samostatný bod,
   • zvláštní podmínky a podrobnosti: informace o výši poplatku za semestrální studium,
   • literaturu předmětu nejlépe výběrem z databáze knihovny.
  • Systémový integrátor provede kopii sylabů ze skladu do aktuálního semestru.
  • Na U3V je udržován katalog také na webu U3V, aby si jej mohli bez využití InSIS prohlížet zájemci o studium na U3V a viděli v něm historii obsahu předmětů se semestrálně obměňovaným obsahem.
 • rozvrh hodin
  • Rozvrhář U3V vkládá konkrétní rozvrhové akce pro vypsané předměty.
  • Rozvrhové akce mají zpravidla 13 konání (13 týdnů výuky). Jednotlivá konání lze měnit (např. náhrada výuky za státní svátky či absenci učitelů).
  • Rozvrhová akce (popř. konání) obsahuje čas výuky a učebnu. Rozvrh učeben je celoškolní. Rozvrhář proto vidí, zda se v učebně již nekoná výuka jiného předmětu.
  • Rozvrh lze kopírovat z předchozího semestru (či dřívějšího semestru).
  • Zveřejnění připravovaného rozvrhu na další semestru lze omezit (jen rozvrháři, jen učitelé, jen přihlášení uživatelé InSIS, všichni uživatelé).
 • přihlášky na U3V
  • V stanoveném období dle harmonogramu vloženého do InSIS mohou studenti podávat přihlášky na U3V.
  • Elektronická přihláška je dostupná v InSIS i bez přihlášení. Zájemce v ní vyplní:
   • rodné číslo,
   • jméno, příjmení, tituly před a za jménem,
   • nejvyšší dosažené vzdělání,
   • e-mail,
   • telefon, nejlépe mobilní,
   • vybere starobní či invalidní důchod,
   • kontaktní adresu,
   • předměty, které chce zaregistrovat.
  • Studijní referenti U3V mohou přihlášky přijmout či odmítnou. Důvodem odmítnutí je nesplnění podmínek studia na U3V (dostatečný věk či invalidní důchod). Po schválení přihlášky je uchazeči zaslání e-mail s přístupovými údaji pro InSIS (uživatelské jméno a heslo).
  • Schválením přihlášky se zájemce stává studentem U3V od dalšího semestru.
 • správa osob
  • Ve správě osob může studijní referent ručně založit nového studenta i mimo období přihlášek.
 • registrace a zápisy
  • Studenti druhého a vyšších semestrů studia již nepodávají přihlášku, ve stanoveném období registrují svůj zájem o předměty (přesněji jejich rozvrhové akce, rozvrh musí být připraven před registracemi).
  • Student si nemůže zaregistrovat předměty, pokud nesplnil případné podmínky (prerekvizity) absolvování předchozích předmětů.
  • Student může většinu předmětů U3V absolvovat vícekrát. Řada předmětů má každý semestr nový obsah.
  • Počet registrovaných předmětů není omezen. Průměrně si studenty U3V registrují asi 2 předměty.
  • Kapacita rozvrhových akcí je v registracích zobrazena, není však limitována.
  • Registrací student projevuje zájem o rozvrhovou akci, není ještě zapsán. Vidí však, jak je aktuálně naplněna kapacita. V přehledu statistiky registrací vidí tabulku všech rozvrhových akcí.
  • Po skončení registrací dochází k úpravě rozvrhu. Zrušeny jsou předměty s malým zájmem, popř. posíleny předměty s výrazně nedostatečnou kapacitou, pokud to učitelé a učebnové kapacity umožňují.
  • Na U3V VŠE v Praze bývá vypisováno asi 90 předmětů s asi 100 rozvrhovými akcemi a kapacitou asi 3 000 míst pro asi 1 200 studentů.
  • V automatizovaném zápisu jsou studenti přijati do otevíraných předmětů. V případě, že kapacita v rozvrhové akci není dostatečná, jsou přednostně přijímáni věkem starší studenti.
  • V zápisech si student může upravit zapsané předměty, především vybrat další, v nichž je volná kapacita.
  • V zápisech je místo přiděleno ihned bez ohledu na věk studenta.
  • V úpravách zápisu během prvních dvou týdnů výuky ještě student změnit svůj zápis na základě výuky v prvním týdnu výuky.
  • Pokud se student nezúčastní výuky v 1. týdnu výuky ani se neomluví, je mu zápis zrušen, aby v 2. týdnu výuky mohli místa využít další zájemci.
 • docházka
  • V InSIS je evidována docházka studentů na jednotlivá konání výuky následujícími způsoby:
   • Ve vybraných učebnách stačí, když student přiloží čipovou identifikační kartu (musí ji mít všichni studenti a to za 100 Kč na celé studium) k čtečce karet u vstupu do učebny nebo na učitelské katedře.
   • Ve většině předmětů vkládají docházku učitelé do InSIS ve výuce. Pro účely vykazování výuky musí svou docházku s výjimkou učeben s čtečkou identifikačních karet podepsat v seznamu vytištěním z InSIS. Docházky jsou ukládány na studijním oddělení U3V (kam mají učitelé přístup na identifikační kartu a docházku odloží do připravené zásuvky).
   • U vybraných předmětů s velkým počtem studentů studenti podepisují docházku do seznamu vytištěném z InSIS a později ji vkládají učitelé či výjimečně studijní referenti.
 •  poplatky
  • Po skončení úpravy zápisů (zpravidla na konci třetího týdne výuky) studijní referent dle zapsaných předmětů studentům vygeneruje rozhodnutí o poplatcích dle nastavených poplatků pro jednotlivé předměty.
  • Studenti vidí informace o poplatcích (účet, variabilní symbol a částku) včetně informace o zaplacené částce
   • v InSIS v portálu studenta, ve financování studia
   • ve vytištěné docházce (sestava pro 4. – 13. týden)
  • Variabilní symbol je pro každého studenta a jeho semestr studia individuální.
  • Po úhradě je platba spárována ke studentu a semestru.
  • Studijní referentka může párování ručně upravit, např. při platbě na cizí účet nebo neuvedení či špatné uvedení variabilního symbolu.
  • Poplatek může studijní referentka upravit, např. při vážných zdravotních problémech.
  • Přeplatky a nedoplatky jsou automaticky převáděny na další semestr.
  • V InSIS je možné zobrazit sestavu studentů, kteří dosud nezaplatili  či zaplatili méně, než bylo uvedeno v rozhodnutí.
 • automatické hodnocení
  • Hodnocení předmětu Započteno dostávají studenti automaticky při splnění docházky prostřednictvím tzv. automatického hodnocení, kterou nastavuje a spouští garant U3V.
  • Zápočet v běžných předmětech dostávají studenti, kteří se za prvních deset týdnů výuky zúčastnili alespoň 6 konání výuky (dosáhli 60 z 100 bodů automatického hodnocení nastaveného na získání 10 bodů za každou účast).
  • Ve výjimečných případech lze v InSIS hodnocení nastavit ručně, např. při menší docházce, kladného stanoviska vyučujícího kvůli prerekvizitě dalšího semestru.
 • portál studenta
  Informace pro studenta jsou v InSIS soustředěné zejména v portálu studenta:

  • Zde provádí registrace a zápisy.
  • Zde se může zapisovat na mimosemestrální kurzy mimo běžný harmonogram semestru.
  • Zde si může zobrazit graficky svůj rozvrh výuky.
  • V e-indexu si student může prohlédnout dosud absolvované předměty a jejich hodnocení.
  • Student si může zobrazit své spolužáky včetně jejich fotografií, pokud sám souhlasí s poskytnutím své fotografie spolužákům.
  • V listu záznamníku učitele má v některých předmětech v tzv. dokumentovém serveru soubory poskytnuté učitelem.
  • Ve financování studia si student může prohlédnout vygenerované poplatky a stav jejich platby.
 • záznamník učitele
  Informace po učitele jsou v InSIS soustředěné zejména v záznamníku učitele. Po výběru předmětu může učitel mj.:

  • zobrazit a vytisknout seznam studentů,
  • poslat e-mail studentům předmětu,
  • vložit docházku,
  • vložit soubory k výuce do tzv. dokumentového serveru
  • prohlédnout seznam studentů zaregistrovaných na další semestr.
 • studijní evidence
  Studijní referent může ve studijní evidenci:

  • upravit osobní údaje studenta (např. telefon, e-mail),
  • zobrazit, popř. upravit poplatky,
  • zobrazit průběh studia (vystudované předměty), popř. upravit výsledky předmětů.
 • nastavení hesel včetně Microsoft 365
  • Systémový integrátor může studentům nastavit heslo.
 • superprávo
  • Systémový integrátor může prohlížet InSIS a provádět v něm akce z pohledu vybraného studenta.
 • Teams
  • Učitel může založit tým v Microsoft Teams z InSIS. Vlastníky týmu je potom učitel či učitelé a administrativa předmětu. Členy týmu jsou studenti zapsaní do předmětu. Seznam vlastníků a členů je automaticky v pravidelných intervalech v Teams aktualizován dle InSIS.
 • osvědčení
  • Studijní referent může z InSIS vytisknout pro studenty osvědčení o absolvování předmětu (tisknou se osvědčení pro studenty se zápočtem z předmětu).
  • Osvědčení podepisuje a rozdává studentům U3V v závěrečném týdnu výuky garant U3V, popř. jim pověřená osoba.
 • promoce
  • Pro promoce lze z InSIS vygenerovat studenty, kteří získali stanovený počet zápočtů v uplynulém akademickém roce.
  • Promoce se pro malý zájem studentů na U3V VŠE v Praze již několik let nekonají.
 • výkony U3V pro AU3V
  • Dle metodiky Asociace U3V ČR jsou dotace na U3V rozdělovány dle pedagogických výkonů evidovaných v IS AU3V.
  • Dodavatel InSIS firma IS4U doplnila od InSIS možnost exportu dat pro IS AU3V. Data tak není třeba znovu vkládat do InSIS. Lze je importovat z exportu z InSIS.
 • připravované novinky
  • docházka
   • Student bude moci o omluvu předmětu zažádat přímo v InSIS přehledu docházky (v Listu záznamníku učitele) s uvedením důvodu.
  • platba poplatků platební kartou
   • Student bude moci platit poplatky platební kartou tak, jak možné nyní v řádném studium platit poplatky za přijímací řízení.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: